doneBinnen 1 a 2 werkdagen in huis
doneRuim 40.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar
doneKorting bij betalen met iDEAL

Waar kunnen wij u bij helpen?

Verzenden en verzendtarieven

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Therapeutenassortiment.nl., hierna te noemen “Verkoper”, aan of met een derde, hierna te noemen “Koper”.

Naam verkoper: Pharmacie & Welzijn B.V.
handelend onder de naam/namen: Therapeutenassortiment.nl

Vestigings- & bezoekadres:
Radarweg 503
1043NZ Amsterdam

Telefoonnummer: 020 7173022
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 21:00 uur
E-mailadres: klantenservice@therapeutenassortiment.nl

KvK-nummer: 34323206
btw-identificatienummer: NL820326380B01
1.2. Een algemene verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen
1.3. Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.
1.4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Verkoper tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.terug naar boven

2. Aanbieding
2.1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Verkoper in catalogi, brochures etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Koper. Een individuele prijsopgave aan de Koper bindt Verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.
2.2. Een overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt slechts tot stand indien en voorzover Verkoper een opdracht van Koper schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Koper met andere middelen bewijst dat Verkoper de opdracht van Koper onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Verkoper heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.terug naar boven

3. Prijzen
3.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting..
3.2. Indien toeleveranciers van Verkoper hun prijzen verhogen is Verkoper gerechtigd de door hem met Koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.3. Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intercommunotaire levering of anderszins), staat Koper er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Koper Verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
3.4. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Verkoper voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper ontlenen.terug naar boven

4. Levering, uitvoering
4.1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
4.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
4.3. De Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Verkoper het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.terug naar boven

5. Herroepingsrecht bij levering van producten
5.1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Koper.
5.2. Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3. Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de aan de Koper in rekening gebrachte koopprijs.terug naar boven

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Koper aan Verkoper verschuldigd voor de desbetreffende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot volledige voldoening van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
6.2. De geleverde zaken kunnen door Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.
6.3. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper op alle vorderingen op derden, tengevolge van de levering aan die derden van zaken, waarop het onder 6.1 vermelde eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en alsdan alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Koper.terug naar boven

7. Betaling
7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is kenbaar gemaakt.
7.2. Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet gerechtigd is.
7.3. Indien Verkoper aan Koper kortingen heeft toegekend, is Koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.terug naar boven

8 – Klachtenregeling
8.1. De Verkoper beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
8.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
8.3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.terug naar boven

9. Garantie
9.1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Verkoper ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.
9.2. De garantietermijn op elektronische artikelen beloopt twaalf maanden, ingaande de dag van levering aan Koper.
9.3. Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
9.4. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Koper, en na voorafgaand overleg met Verkoper.
9.5. Buiten de garantie vallen in ieder geval:
– gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
– het niet inachtnemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
– normale slijtage;
– reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Koper daaronder begrepen;
– gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; en
– gebruik in een agressieve omgeving;
– ieder van buitenafkomend onheil;…. etc.
– beschadigingen van het exterieur.
9.6. Indien Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is Verkoper niet tot garantie gehouden.terug naar boven

10. Uitsluiting
10.1. Onverminderd het bepaalde in art. 10 is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Verkoper aan Koper geleverde zaken of ten behoeve van Koper verrichte diensten danwel door tekortkomingen in de uitvoering van de met Koper gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade.terug naar boven

11. Afstand van recht
11.1. Indien Koper in het kader van een beroep op garantie een zaak heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat de afgegeven zaak danwel een vervangende zaak (wederom) te zijnen beschikking staat, de desbetreffende zaak heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de eventuele retourkosten te voldoen en de zaken deswege niet bij hem zijn afgeleverd, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van die zaak ten behoeve van Verkoper en vrijwaart hij Verkoper voor alle aanspraken (van derden) terzake, tenzij Koper bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest de zaak af te halen of aan te nemen.terug naar boven

12. Niet toerekenbare tekortkoming
12.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor Verkoper: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Verkoper in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.
12.2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, danwel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.terug naar boven

13. Intellectuele eigendom
13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Verkoper geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en know-how, (blijven) berusten bij Verkoper. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, is Koper niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.
13.2. Onverminderd het in art. 13.1. gestelde, is Koper niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Verkoper geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.terug naar boven

14. Toepasselijk recht
14.1. Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de Nederlandse Rechter.terug naar boven

15. Gedeeltelijke ongeldigheid
15.1. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Koper en Verkoper gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.terug naar boven